SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA 

  1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Tampere Bike Club/DRP ry (TaBC) 

Osoite: Harjunsalontie 7 F 46, 36220 KANGASALA, tabc.jasenet@gmail.com 

  1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Nimi: Sonja Pietilä 

Osoite: tabc.jasenet@gmail.com 

  1. Rekisterin nimi 

Suomisport-palvelun Tampere Bike Club/DRP ry oma rekisteri.  

Tämä tietosuojaseloste koskee Suomisport-palvelua ja 

seuran käsittelemiä Sporttitilien tietoja. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten seura  käsittelee rekisterinpitäjänä henkilöiden Sporttitilien tietoja.  

  1. Rekisterin kuvaus 

Suomisport on Suomen Olympiakomitean ja suomalaisen urheiluyhteisön yhteinen urheilu- ja  liikuntapalvelu. Henkilö luo itselleen oman asiointitilin eli Sporttitilin Suomisport palveluun. Sporttitilillä henkilöt asioivat palvelussa sekä hallinnoivat My Data -periaatteen  mukaisesti itse omia tietojaan. 

Sporttitiliä käyttämällä rekisteröity voi hankkia palvelussa tarjolla olevia erilaisia liikunta- ja urheilupalveluja kuten kilpailulisenssejä, vakuutuksia, seurajäsenyyksiä ja seurojen tuotteita ja  palveluja sekä ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin. Sporttitilin avulla henkilö voi hallinnoida omaa ja huollettaviensa sporttiarkea verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa.  

KERÄTTÄVÄT TIEDOT 

Suomisportin Sporttitilille kerätään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus,  kansalaisuus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. Jos rekisteröityjä hoitaa asioita huollettavansa puolesta Suomisport-palvelussa, kerää Suomisport-palvelu huollettavan  vastaavat tiedot.  

  1. Henkilötunnuksen antamisen perusteet ja henkilötunnuksen käyttö 

Henkilötunnus toimii tiliä luodessa ainoastaan henkilön yksilöinnin välineenä, minkä pohjalta  jokainen saa itselleen henkilökohtaisen Sportti-ID:n ja Sporttitilin. Henkilötunnuksen kerääminen  yksilöintiä varten on palvelussa tarpeellista ja lainmukaista. 

Sporttitilin luonnin yhteydessä kysyttävää henkilötunnusta ei välitetä tai käsitellä Suomisport palvelussa. Suomisport-palvelun henkilötietojen käsittelijät eivät näe, eivätkä käsittele 

rekisteröityjen henkilötunnuksia. Henkilötunnus näkyy tarvittaessa vain Suomisport palvelun pääkäyttäjälle virhetilanteiden korjaamista varten.  

  1. Henkilötietojen käsittely ja käyttö 

SPORTTITILIN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ 

TaBC käyttää jäsenrekisterin tietoja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitoon,  tiedottamiseen ja jäsen- ja tapahtumamaksujen seurantaan. Tiedottamisessa käytetään puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Suomisportissa TaBC käyttää hallinnon, ryhmien ja  kehittämisen työkaluja. Ryhmien sisällä ryhmän jäsenet voidat nähdä muiden ryhmän  jäsenten nimet. 

Kilpailuihin ilmoittatuneiden osalta välitämme kilpailunjärjestäjälle seuraavat tiedot: nimi,  ikä, sukupuoli, kilpailulisenssin numero ja kilpailunumero. Kilpailuun ilmoittautunut hyväksyy  nimen, iän, sukupuolen ja kilpailunumeron julkaisemisen kilpailijalistoissa ja tulospalvelussa. 

Sporttitilin henkilötietojen käsittely tapahtuu niiden palveluntarjoajien henkilötietojen  käsittelijöiden toimesta, joille on myönnetty järjestelmän käyttöoikeus. Henkilötietojen käsittelijät  saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle asioinnin  yhteydessä ilmoitettuun lainmukaiseen käyttötarkoitukseen. Jokainen henkilötietojen  käsittelijä on sitoutettu käyttöehdoin Suomisportin käyttöön ja tietosuojaan. 

Suomisport-palvelun pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja tarvittaessa rekisterin ylläpitoon sekä virhetilanteiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Suomisport-palvelu voi käyttää  rekisteröityjän henkilötietoja informoidakseen rekisteröityneitä itse Suomisportissa tarjolla olevista liikunnallista elintapaa edistävistä asioista, tavaroista tai palveluista. 

SPORTTITILIN KÄYTTÖTIETOJEN KÄYTTÖ 

Sporttitilin henkilötietoja ja Suomisport-palvelun asiointitietoja voidaan käyttää anonymisoituna  tilastotietona tutkimus- ja viranomaistarkoituksiin.  

Lisäksi verkkoanalytiikkatyökalu Google Analytics käyttää evästeitä tilastotietojen keräämisessä.  Tietoja kerätään, jotta voidaan analysoida kävijämääriä, sisällön kiinnostavuutta ja palvelun  käyttötapoja sekä kehittää palvelua. Google Analyticsin keräämät, tallentamat ja analysoimat tiedot eivät sisällä henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja. Google hallinnoi näitä  tietoja tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. 

TIETOJEN VÄLITTYMINEN 

Asioidessaan Suomisport-palvelussa rekisteröityjän henkilötietoja välittyy tai niitä käytetään esimerkiksi vakuutusta hankittaessa tai tietojen siirtyessä palvelutarjoajien kilpailujärjestelmiin.  Jokaisen tiedon siirtyminen kerrotaan rekisteröityjälle kyseisen palvelun kohdalla erikseen.  

Rekisteröityjälle informoidaan siten palvelukohtaisesti henkilötietojen käytöstä ja käsittelystä. Jos  tietojen käytön peruste ei suoraan tule lainmukaisista oikeusperusteista, kysytään rekisteröityjältä  erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti.

  1. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan  

Olympiakomitealla on teknisen toimittajan Vincit Oy:n kanssa toimitussopimus, jossa noudatetaan  seuraavien sopimusten mukaisia tietoturvan ja tietosuojan sekä henkilötietojen käsittelyn ehtoja  IT2015 YSE-yleiset sopimusetoja (kohta 8) ja sopimus IT2015 ETP-erityisehtoja tietoverkon  välityksellä toimitettavista palveluista (kohdat 13 ja 14) sekä IT2018 EHK – yleisehtoja. Vincit  täyttää ISO-9001 standardin. 

Maksupalvelujen tarjoajan, Svea Payments Oy:n kanssa noudatetaan palvelun yleisten sopimusehtojen (verkkokauppias), kohdassa 10 Toiminnallisuus ja tietoturva, ehtoja sekä  sopimuksen liitteen ehtoja.  

Kaikki palvelun tarjoajat eli muut rekisterinpitäjät ja käsittelijät sitoutetaan sopimuksin  Suomisportin tietosuojaperiaatteisiin. 

  1. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen 

Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa omalta Sporttitililtä ja voi hallinnoida ja  ylläpitää niitä. Suomisport-palvelun pääkäyttäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen  yhteydessä. 

  1. Omien tietojen poistaminen 

Suomisportin palveluntarjoajilla (lajiliitto, seura) on oikeus rekisteröidyn henkilötietojen käyttöön  kyseisen palvelun voimassaolon ajan. Voimassaoloaika on palvelun toimintakausi lisättynä 13  kuukauden siirtymäajalla. Tämän jälkeen palvelulla ei ole yhteyttä henkilön Sporttitiliin. 

Rekisteröityjän henkilötiedot jäävät Suomisport-palveluun henkilön  

omalle Sporttitilille. Järjestelmä poistaa automaattisesti sellaisten Sporttitilien henkilötiedot,  joissa ei ole ollut toimintaa viiteen vuoteen. Rekisteröityjä voi pyytää Sporttitilin poistoa  siirtymäaikojen päätyttyä osoitteesta: suomisport@olympiakomitea.fi.